top

back
BalconyTV Seoul ສະເຫນີ - BAEKJA
ຊູນ Twitter 5,981 | ປະທັບໃຈເຟສບຸກ 259 | 2016.06.30 09:26

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແປໂດຍຜ່ານກູໂກແປ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ fixing ໂດຍການກົດແຖບ 'ຊ່ວຍເຫຼືອການດັດແກ້ບົດ. ການແກ້ໄຂມັນແລະແລກປ່ຽນມັນ! ມັນເປັນຄວາມມ່ວນ?

ຮູບພາບ

ນໍາສະເຫນີໂດຍ JIKYUNG KIM2015 년 8 월새로운앨범 '의자' 를발표하고왕성하게활동하고있는 '백자' 는깊은서정과여백의음악을추구한다. 그는음악으로세상과소통하고자신을드러낸다. 그의노래 '담쟁이' 처럼인간의절망의순간을그려내기도하고, 딛고일어서려는끈기를표현하기도한다. 그의음성을닮은듯늘갈등하고고민하는그의노래들은자신도모르게위로의빛으로가슴에박히기도한다. 2007 년 MBC 대한민국포크가요제에서 2 등상에입상하였으며현재는노래팀 '우리나라' 음악감독이다. 그의삶을담은다큐멘터리영화 '걸음의이유' 는 2011 년부산국제영화제에서상영되었다. 네이버온스테이지, EBS 스페이스공감, 울산방송뒤란등의방송출연외에도홍대앞클럽에서꾸준히공연활동을해오고있다. 2016 년여름, 여러시인들의시에백자가노래를붙여발표하는시노래음반을정규 3 집으로발표한다.


https://www.facebook.com/baekja1003/


ປບັໃນອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອ BalconyTV //

 • facebook
 • 2
  http://lao.wikitree.us/story/10904
 • twitter
 • RT 6
 • twitter send
http://lao.wikitree.us/story/10904 @wikitree
ກະລຸນາເລືອກບັນຊີຈາກ Wikitree, ເຟສບຸກ, ຫຼື Twitter.
ທ່ານຢາກຈະເຂົ້າ?
ຖືກ່ຽວກັບການ, ກະລຸນາ,
ຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ຕົວອັກສອນ.
ທ່ານແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລຶບເລື່ອງໄດ້ບໍ?
ທ່ານບໍ່ສາມາດລຶບບົດເລື່ອງໂດຍຄົນອື່ນ!
ອອກຄໍາຄິດເຫັນ SNS ຂອງທ່ານໃນທີ່ນີ້.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດmore
  발코니tv
  ເຟສບຸກມີຊີວິດmore
  share
  ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊສໍາເນົາ
  wikitree | BalconyTV Seoul ສະເຫນີ - BAEKJA
  top

  back
  BalconyTV Seoul ສະເຫນີ - BAEKJA
  ຊູນ Twitter 5,981 | ປະທັບໃຈເຟສບຸກ 259 | 2016.06.30 09:26

  ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແປໂດຍຜ່ານກູໂກແປ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ fixing ໂດຍການກົດແຖບ 'ຊ່ວຍເຫຼືອການດັດແກ້ບົດ. ການແກ້ໄຂມັນແລະແລກປ່ຽນມັນ! ມັນເປັນຄວາມມ່ວນ?

  ຮູບພາບ

  ນໍາສະເຫນີໂດຍ JIKYUNG KIM  2015 년 8 월새로운앨범 '의자' 를발표하고왕성하게활동하고있는 '백자' 는깊은서정과여백의음악을추구한다. 그는음악으로세상과소통하고자신을드러낸다. 그의노래 '담쟁이' 처럼인간의절망의순간을그려내기도하고, 딛고일어서려는끈기를표현하기도한다. 그의음성을닮은듯늘갈등하고고민하는그의노래들은자신도모르게위로의빛으로가슴에박히기도한다. 2007 년 MBC 대한민국포크가요제에서 2 등상에입상하였으며현재는노래팀 '우리나라' 음악감독이다. 그의삶을담은다큐멘터리영화 '걸음의이유' 는 2011 년부산국제영화제에서상영되었다. 네이버온스테이지, EBS 스페이스공감, 울산방송뒤란등의방송출연외에도홍대앞클럽에서꾸준히공연활동을해오고있다. 2016 년여름, 여러시인들의시에백자가노래를붙여발표하는시노래음반을정규 3 집으로발표한다.


  https://www.facebook.com/baekja1003/


  ປບັໃນອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອ BalconyTV //

  • facebook
  • 2
   http://lao.wikitree.us/story/10904
  • twitter
  • RT 6
  • twitter send
  http://lao.wikitree.us/story/10904 @wikitree
  ກະລຸນາເລືອກບັນຊີຈາກ Wikitree, ເຟສບຸກ, ຫຼື Twitter.
  ທ່ານຢາກຈະເຂົ້າ?
  ຖືກ່ຽວກັບການ, ກະລຸນາ,
  ຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ຕົວອັກສອນ.
  ທ່ານແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລຶບເລື່ອງໄດ້ບໍ?
  ທ່ານບໍ່ສາມາດລຶບບົດເລື່ອງໂດຍຄົນອື່ນ!
  ອອກຄໍາຄິດເຫັນ SNS ຂອງທ່ານໃນທີ່ນີ້.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດmore
  발코니tv
  ເຟສບຸກມີຊີວິດmore
  ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊສໍາເນົາ